بانک پایان نامه های روانشناسی

بانک پایان نامه های ارشد - رشته روانشناسی - پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی عمومی,پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی کودکان,پایان نامه روانشناسی استثنائی-با فرمت ورد - متن کامل-

پژوهش user7-196

از سوی دیگر، در دنیای واقعی بسیاری از پارامترها از جمله ظرفیت تأمینکنندگان مواد اولیه، سطح نیروی انسانی موجود، ظرفیت ماشین آلات و نیز تقاضای خرده فروشان را نمیتوان به طور قطعی مشخص نمود. از این رو در این تحقیق […]

  

پژوهش user7-196

پژوهش user7-196

پژوهش user7-196

چن و لی [18 و 19] به منظور بهینه کردن فرآیند مدیریت زنجیره تأمین، عدم قطعیت موجود در تقاضای بازار را به وسیله تعدادی از سناریوها با احتمالات مربوطه و عدم قطعیت موجود در قیمت محصولات را با استفاده از تئوری مجموعههای فازی مورد بررسی قرار میدهند.
آلیو و همکاران [20] یک مدل یکپارچه تولید-توزیع برای یک زنجیره تأمین چندمحصولی و چنددورهای به منظور ایجاد تعادل بین سود و نرخ برآورده نکردن تقاضای فازی ارائه میکنند. برای حل مدل ارائه شده از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
سلیم و همکاران [21] به منظور بررسی مسأله تولید-توزیع در زنجیرههای تأمین متمرکز و نامتمرکز، رویکردهای برنامهریزی با اهداف فازی را ارائه میکنند. در این تحقیق، برآورده کردن اهداف مختلف (شامل حداکثر کردن سود تولیدکنندهها و مراکز توزیع با توجه به حداقل کردن هزینههای خرده فروش و حداقل کردن تأخیر مربوط به تقاضای خرده فروشها) به صورت فازی در نظر گرفته شدهاند.
لیانگ [22] به منظور یکپارچه کردن طرحهای تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین چندمحصولی و چنددورهای، یک مدل برنامهریزی ریاضی چند هدفه فازی توسعه میدهد. در این تحقیق، سطح نیروی انسانی در دست، ظرفیت ماشینآلات تولیدکنندگان و تقاضا مشتریان به صورت پارامترهای فازی در نظر گرفته شده و همچنین برای نمایش اهداف فازی از تابع عضویت خطی تکهای استفاده شده است. به منظور حل مدل ارائه شده از مفاهیم تصمیم گیری فازی و روش برنامهریزی آرمانی استفاده شده است. متعاقبا، لیانگ و چنگ [23] مسأله مذکور را مورد بررسی قرار داده و به منظور حل مدل ارائه شده از عملگر حداقل استفاده میکنند.
بیلجن [24] یک مدل برنامهریزی فازی برای یکپارچه کردن طرحهای تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین چندسطحی (شامل چندین خط تولید، چندین تولیدکننده و چندین مرکز توزیع) ارائه کرده است. به منظور تبدیل مدل فازی به یک مدل قطعی از سه رویکرد مختلف شامل عملگر حداکثر-حداقل، ترکیب محدبی از عملگرهای حداقل و حداکثر و عملگر "و" فازی استفاده شده است. در این تحقیق از تئوری مجموعههای فازی برای برطرف کردن عدم قطعیت موجود در ظرفیت تولید و وسایل نقلیه و سطوح آرمانی هزینهها استفاده شده است.
با این وجود تعداد خیلی کمی از مطالعات صورت گرفته به بررسی مسأله یکپارچه کردن سه طرح تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع با در نظر گرفتن سه منبع عدم قطعیت پرداختهاند. در ادامه این مطالعات مورد بررسی قرار میگیرند.
چن و چانگ [25] با در نظر گرفتن هزینه مواد اولیه، هزینه حمل و نقل و تقاضای محصولات به عنوان منابع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره، با استفاده از تئوری مجموعههای فازی رویکردی را به منظور تعیین تابع عضویت حداقل کردن کل هزینههای یک زنجیره تامین چندسطحی، چندمحصولی و چنددورهای توسعه دادهاند.
ترابی و حسینی [26] یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیص آمیخته چند هدفه برای یکپارچه کردن طرحهای تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک زنجیره تامین سه سطحی (شامل چندین تامینکننده، یک تولیدکننده و چندین مرکز توزیع) توسعه دادهاند. در مدل ارائه شده تقاضای بازار، ضرایب زمانی و هزینه و نیز سطوح ظرفیتی به صورت پارامترهای فازی در نظر گرفته شدهاند. در این تحقیق از یک رویکرد دو مرحلهای برای حل مدل استفاده شده است بدین صورت که در مرحله اول مدل اصلی به یک مدل قطعی تبدیل شده و در فاز دوم با استفاده از یک رویکرد ابتکاری برنامهریزی فازی، مدل چند هدفه به مدل یک هدفه تبدیل میشود.
پیدرو و همکاران [29-27] یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته فازی برای برنامهریزی زنجیره تأمین در افق زمانی میان مدت به منظور یکپارچه کردن فعالیتهای تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع ارائه کردهاند. مدل ارائه شده به وسیله گروهی از پارامترها شامل میانگین سطح خدمتدهی، سطوح موجودی، عدم ثبات در برنامهریزی در ارتباط با دوره برنامهریزی شده و هزینه کل ارزیابی شده است. همچنین مدل توسعه داده شده به وسیله اطلاعات به دست آمده از یک زنجیره تأمین اتومبیل مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یک دستهبندی کلی از مطالعات صورت گرفته در زمینه برنامهریزی زنجیره تأمین ضمن استفاده از تئوری مجموعههای فازی برای بیان کردن عدم قطعیت موجود در زنجیره به وسیله جدول (2-1) ارائه شده است.
جدول 2-1: مطالعات صورت گرفته در ارتباط با استفاده از تئوری مجموعههای فازی در برنامهریزی زنجیره تأمین
2-3- استفاده از استراتژیهای فرابارانداز و ارسال مستقیم در زنجیره تأمینیکی از مهمترین وظایف مدیریت زنجیره تأمین کنترل جریان فیزیکی محصولات در زنجیره است. در سسیستم توزیع معمولی از انبارهای میانی برای توزیع محصولات استفاده میشود. چهار تابع هزینه در سیستم انبارداری معمولی عبارتند از: دریافت کردن، انبار کردن، چیدمان و ارسال محصولات. توابع انبار کردن به دلیل بالا بودن هزینههای نگهداری و چیدمان به دلیل بالا بودن هزینه مربوط به نیروی انسانی، عمدهترین بخش از هزینههای سیستم انبارداری معمولی را شامل میشوند. مشخص است که بهترین روش برای کاهش این هزینهها و افزایش کارایی حذف این توابع هزینه است [30]. استراتژی فرابارانداز با حذف توابع فوق به عنوان یک روش موثر و کارا برای توزیع محصولات در زنجیره تأمین شناخته شده است. در این استراتژی سه فعالیت عمده در بارانداز میانی صورت میگیرد: (1) دریافت و تخلیه محصولات از وسایل نقلیه ورودی ارسال شده از تأمین کنندگان مختلف، (2) دستهبندی کردن محصولات مطابق با مقصدهای آنها و (3) بارگیری و تحویل محصولات دستهبندی شده به مشتریان توسط وسایل نقلیه خروجی. در سسیستم فرابارانداز محصولات وارد شونده به بارانداز میانی در ظرف مدت 1 الی 24 ساعت بدون اینکه به صورت موجودی نگهداری شوند به سمت مقصدهای مربوطه ارسال میشوند. شکل (2-1) شمای کلی از عملیات استراتژی فرابارانداز را نشان میدهد.
مزایای استفاده از استراتژی فرابارانداز عبارتند از:
کاهش هزینههای موجودی و فضای مورد نیاز برای انبار کردن محصولات.
کاهش هزینههای حمل و نقل به وسیله دستهبندی کردن محصولات و دستیابی به مقدار اقتصادی حمل و نقل.
کاهش زمان تحویل محصولات به مشتریان و در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی مشتریان.
بسیاری از شرکتها از جمله شرکتهای هوم دیپات و فدکس به دلیل کاهش هزینههای حمل و نقل، شرکت وال مارت به منظور کاهش و یا حذف هزینههای نگهداری و شرکت کاسکو به منظور کاهش هزینههای نیروی کار از استراتژی فرابارانداز استفاده میکنند [31].
یکی دیگر از استراتژیهای مورد استفاده در فرآیند توزیع محصولات، استراتژی ارسال مستقیم است. در روش ارسال مستقیم شبکه حمل و نقل طوری ساختار بندی میشود که ارسالها از تأمین کننده به خریدار به صورت مستقیم و بدون واسطه صورت میگیرد. در این روش مسیر ارسال هر مجموعه مشخص بوده و فقط باید در مورد مقدار کالای ارسالی و شیوه حمل و نقل مورد استفاده تصمیم گیری شود. بزرگترین مزیت این روش این است که با حذف انبارهای میانی از ایجاد یکسری هزینههای اضافی (از جمله هزینه تخلیه و بارگیری در انبارها) جلوگیری شده و همچنین کار هماهنگی راحتتر میشود [1].

شکل 2-1: عملیات استراتژی فرابارانداز در ادبیات مربوط به استفاده از استراتژی فرابارانداز اکثر مطالعات صورت گرفته به بررسی مفهوم این استراتژی و طراحی فیزیکی و مکانیابی باراندازهای میانی پرداختهاند.
ناپولیتانو [31] ضمن بررسی فواید استفاده از استراتژی فرابارانداز، پنج نوع از استراتژیهای فرابارانداز شامل استراتژی تولیدکردن، توزیعکننده، حمل و نقل، خرده فروشی و استراتژی فرصت طلب را معرفی میکند.
اپتی و ویسوانتن [3] استراتژی فرابارانداز را به عنوان یک روش کارا به منظور کاهش هزینههای حمل و نقل مورد بررسی قرار میدهند.
رتلیف و همکاران [32] مسأله طراحی بارانداز میانی را به عنوان یک سیستم توزیع مورد بررسی قرار میدهند.
جایارامن و راس [33] مسأله طراحی زنجیره تأمین را مورد بررسی قرار میدهند. در این مطالعه علاوه بر تصمیمات مربوط به باز یا بسته بودن (فعال بودن) و مکانیابی باراندازهای میانی، در ارتباط با تخصیص مشتریان به باراندازهای میانی تصمیمگیری میشود.
بچلوس و همکاران [34] مسئله طراحی زنجیره تأمین چابک را مورد بررسی قرار میدهند. شبکه این زنجیره شامل تأمینکنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای میانی و مشتریان میباشد. در این تحقیق، از باراندازهای میانی به عنوان یک سطح میانی بین توزیع کنندگان و مشتریان به منظور کاهش هزینهها استفاده شده است.
کرنگ و چن [35] ضمن در نظر گرفتن دو رویکرد مختلف توزیع به بررسی مسأله تولید- توزیع در زنجیره تأمین میپردازند. با مقایسه دو رویکرد متفاوت شامل رویکرد استفاده از استراتژی فرابارانداز و رویکرد استفاده از سیستم انبارداری معمولی برای توزیع محصولات، کاهش در هزینههای زنجیره تأمین در صورت استفاده از استراتژی فرابارانداز نشان داده شده است.
بویسن و فلیندر [36] دستهبندی کاملی برای مسأله زمانبندی وسایل نقلیه در بارانداز میانی انجام میدهند. در این تحقیق محیط درها، خصوصیات عملیات و اهداف به عنوان سه معیار اصلی طبقهبندی در نظر گرفته شدهاند.
آلپان و همکاران [37] یک برنامهریزی پویای محدود شده به منظور زمانبندی کردن عملیات داخل بارانداز میانی توسعه میدهند. در این تحقیق به منظور افزایش انعطاف پذیری بارانداز میانی، انبار موقت و توقف نیز مجاز هستند.
در بین تحقیقات موجود تعداد بسیار اندکی از آنها به منظور توزیع محصولات از استراتژیهای فرابارانداز و ارسال مستقیم به صورت همزمان استفاده کردهاند.
گوموس و بوکبیندر [38] با در نظر گرفتن دو استراتژی فرابارانداز و ارسال مستقیم برای توزیع محصولات، به بررسی فعالیتهای لجستیک در یک زنجیره تأمین سه سطحی (شامل تولیدکننده، بارانداز میانی و خرده فروش) میپردازند.
فهیم نیا و همکاران [39] یک مدل تولید-توزیع در حالت قطعی بوسیله یکپارچه کردن طرحهای تولید و توزیع برای یک زنجیره تامین سه سطحی (شامل تولیدکنندگان، مراکز توزیع و مشتریان)، چندمحصولی و چنددورهای که در آن علاوه بر ارسال کالا به وسیله مراکز توزیع، ممکن است کالا به صورت مستقیم از تولیدکننده به مشتری تحویل داده شود ارائه میدهند.
موسی و همکاران [40] به منظور حداقل کردن هزینههای حمل و نقل در یک زنجیره تأمین سه سطحی (شامل تولیدکنندگان، مراکز توزیع و مشتریان) به بررسی مسأله مسیریابی وسایل نقلیه میپردازند. هدف از مسأله مسیریابی وسایل نقلیه در این تحقیق تعیین استراتژی مورد استفاده برای توزیع محصولات میباشد. در این تحقیق عملیات مربوط به استراتژی فرابارانداز توسط مراکز توزیع صورت میگیرد. همچنین از یک الگوریتم مورچگان به منظور حل مسئله مذکور استفاده شده است.
2-4- یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فراباراندازدر این بخش، نخست مطالبی در ارتباط با مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ارائه شده و پس از آن مطالعات صورت گرفته در زمینه یکپارچه کردن مسیریابی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز مورد بررسی قرار میگیرند.
طرح توزیع با هدف تحویل محصولات موجود در مکان عرضهکنندگان به مشتریان انجام میشود. بنابراین مشخص کردن مسیر وسایل حمل کننده محصولات به منظور کاهش هزینههای حمل و نقل ضروری است. در سال 1959 دانتزیک و رامسر مسأله مسیریابی وسایل نقلیه را به منظور تعیین مسیر وسایل نقلیه معرفی کردند. مسأله مسیریابی وسیله نقلیه عبارت از تعیین مسیر حرکت وسیله نقلیه به منظور تحویل محصولات به مشتریان است. هدف این مسأله بهینه کردن طرح تحویل محصولات از عرضهکنندگان به مشتریان به وسیله حداقل کردن کل مسافت پیموده شده توسط وسایل نقلیه است [41].
از مهمترین مسائل مسیریابی وسائل نقلیه میتوان به مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با ظرفیت محدود، مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با محدودیت پنجره زمانی، مساله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با برداشت و تحویل و مساله مسیریابی وسیله نقلیه با چند قرارگاه اشاره کرد. بسته به شرایط موجود به منظور توزیع محصولات یکی از مسائل فوق مورد بررسی قرار میگیرد. مسأله مسیریابی مورد بررسی در این پایان نامه تقریبا مشابه مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با محدودیت پنجره زمانی است.
تعداد بسیار کمی از تحقیقات موجود در ادبیات استراتژی فرابارانداز به منظور یکپارچه کردن مسیریابی وسیله نقلیه و استراتژی فرابارانداز انجام شدهاند. به عنوان مثال، لی و همکاران [42] مسأله برداشت و تحویل را در یک شبکه توزیع (شامل چندین تأمینکننده، یک بارانداز میانی و چندین مشتری) مورد بررسی قرار دادهاند. به طوریکه فرآیندهای برداشت و تحویل به ترتیب مربوط به جمعآوری محصولات از تأمینکنندگان و تحویل محصولات به مشتریان میباشند. در فرآیند برداشت، مسیریابی وسایل نقلیه باید به گونهای صورت گیرد که منجر به ورود همزمان آنها به بارانداز میانی شود. همچنین به منظور حل مسأله مذکور یک الگوریتم جستجوی ممنوعه توسعه داده شده است.
در سال 2009 ون و همکاران [43] مسألهای مشابه با مسأله ارائه شده توسط لی و همکاران را با فرض یکسان بودن وسایل نقلیه مربوط به فرآیندهای برداشت و تحویل و امکان جابجایی محصولات بین وسایل نقلیه مورد بررسی قرار دادهاند. همچنین از یک الگوریتم جستجوی ممنوعه به منظور حل مسأله مذکور استفاده شده است. علاوه بر این دو تحقیق، لیائو و همکاران [44] یک الگوریتم جستجوی ممنوعه جدید را به منظور حل مسأله ارائه شده توسط لی و همکاران [42] توسعه میدهند.
2-5-جمع بندی: خلاء در تحقیقات پیشینیکی از مهمترین وظایف مدیریت زنجیره تأمین تمرکز بر برنامهریزی و کنترل جریان مواد اولیه و محصولات در بین اعضا زنجیره (از تأمینکننده مواد اولیه تا مشتری نهایی) به منظور حداقل کردن کل هزینههای زنجیره است. توسعه مدلهای بهینهسازی به منظور یکپارچه کردن طرحهای مختلف زنجیره (مانند طرحهای تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع) از مهمترین مطالعات انجام شده در این زمینه میباشد. دلیل توسعه این مدلها را میتوان بهینه کردن متغیرهای تصمیمگیری طرحهای مختلف زنجیره به طور همزمان دانست، چون بهینه کردن این طرحها به طور جداگانه یا به طور متوالی باعث افزایش در هزینههای موجودی و عملکرد ضعیف زنجیره میشود. همچنین استفاده همزمان از استراتژیهای متفاوت به منظور توزیع محصولات میتواند باعث کاهش هزینههای حمل و نقل و افزایش سطح خدمتدهی شود. از سوی دیگر نادیده گرفتن عدم قطعیت ناشی از شرایط دنیای واقعی باعث عملکرد ضعیف زنجیره میشود.
واضح است که بررسی همزمان عوامل فوق میتواند باعث کاهش هزینههای زنجیره شود. در تحقیقات صورت گرفته اگر چه این عوامل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند، ولی هیچ یک از این تحقیقات به طور همزمان به بررسی عوامل فوق به منظور کاهش هزینههای زنجیره نپرداختهاند. بنابراین در این تحقیق، به منظور کاهش هزینههای زنجیره این عوامل به طور همزمان مورد بررسی قرار میگیرند.
از طرف دیگر، بهینه کردن عملیات استراتژی فرابارانداز به وسیله یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و عملیات این استراتژی موجب کاهش هزینههای زنجیره و افزایش سطح خدمتدهی میشود. در مطالعات انجام شده، فرآیند بهینه کردن عملیات استراتژی فرابارانداز با فرض وجود یک بارانداز میانی و همچنین در نظر گرفتن بارانداز میانی به عنوان نقطه شروع حرکت وسایل نقلیه ورودی انجام میشود. در این تحقیق به دلیل تطابق بیشتر با مسائل دنیای واقعی، فرآیند بهینه کردن عملیات استراتژی فرابارانداز با در نظر گرفتن مفروضات زیر انجام میشود. این مفروضات متفاوت از مفروضات موجود در مطالعات قبلی بوده و عبارتند از:
بررسی عملیات فرابارانداز توسط چندین بارانداز میانی به طور همزمان.
نقطه شروع حرکت وسایل نقلیه ورودی تأمینکنندگان هستند.
نگهداری موقت محصولات در باراندازهای میانی مجاز میباشد.
مسأله تخصیص محصولات به تأمینکنندگان نیز در نظر گرفته میشود. فصل سوم:مدلسازی و ارائه راه حل

3-1- مقدمههمان طوری که قبلا نیز ذکر شد یکپارچه کردن سه طرح تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع ضمن در نظر گرفتن پارامترهای فازی و همچنین یکپارچه کردن مسیریابی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز میتواند باعث بهبود عملکرد زنجیره تأمین شود. از این رو در این فصل، به مدلسازی و حل مسائل مذکور پرداخته میشود. بدین صورت که پس از مدل و حل کردن مسأله یکپارچه کردن طرحهای تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع، مسأله یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین در ابتدای این فصل به دلیل استفاده از تئوری مجموعههای فازی به منظور بیان پارامترهای عدم قطعیت توضیحات مختصری در ارتباط با این تئوری ارائه میشود.

3-2- تئوری مجموعههای فازیوجود ابهام و عدم قطعیت در تعریف مسائل دنیای واقعی باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در درک و تحلیل این مسائل به علت پیچیدهتر کردن ساختار آنها شده است. این مسأله منعکس کننده اصل سازگاری پروفسور زاده است. بر اساس اصل سازگاری هر چه میزان آگاهی از یک سیستم افزایش یابد پیچیدگی سیستم کاهش یافته و دقت درک و تحلیل سیستم افزایش مییابد [45]. با توجه به انکارناپذیر بودن وجود عدم قطعیت در مسائل دنیای واقعی، استفاده از روشهای مناسب به منظور بیان عدم قطعیت موجود در این مسائل میتواند در کاهش پیچیدگی این مسائل موثر باشد.
یکی از روشهای سنتی برای بیان عدم قطعیت به وسیله مدلهای ریاضی، استفاده از نظریه احتمال و توزیعهای احتمالی است. نظریه احتمال برای پیشبینی نتیجه یک رویداد تصادفی در آینده به کار میرود. رویدادی که در آینده رخ خواهد داد ولی نتیجه آن در حال حاضر مشخص نیست. در واقع نظریه احتمال به رویدادهای تصادفی مرتبط است. استفاده از این نظریه با یک سری محدودیتها و ضعفها از جمله عدم دسترسی به اطلاعات کافی همراه است. از این رو نیاز به استفاده از یک رویکرد دیگر به منظور بیان عدم قطعیت احساس میشود.
یکی از مناسبترین رویکردها به منظور بیان عدم قطعیت در مسائل دنیای واقعی، استفاده از تئوری مجموعههای فازی [46] است. در مجموعههای فازی برخلاف مجموعههای کلاسیک هر عنصر دارای درجه عضویتی در بازه صفر و یک است. به منظور آشنایی با تئوری مجموعههای فازی لازم است نخست برخی از مفاهیم پایهای این تئوری معرفی شوند.
تعریف 3-1-مجموعه فازی: یک مجموعه فازی در R (اعداد حقیقی) به صورت مجموعهای از زوجهای مرتب تعریف میشود. به عنوان تابع عضویت x در، به هر عددی از بازه [1 ,0] به عنوان درجه عضویت x تخصیص میدهد.
تعریف3-2- مجموعه فازی نرمال: مجموعه فازی نرمال گفته میشود اگر حداقل یک عنصر وجود داشته باشد به طوری که .
تعریف 3-3-محدب بودن مجموعه فازی: مجموعه فازی در R محدب گفته میشود اگر:
(3-1)
تعریف 3-4-عدد فازی: یک عدد فازی را میتوان به عنوان یک مجموعه فازی که توانایی برآورده کردن شرایط نرمال بودن و محدب بودن را داشته باشد تعریف کرد.
تعریف 3-5-عدد فازی مثلثی: عدد فازی با سهتایی (a, b, c) و تابع عضویت زیر به طوریکه a ≤ b ≤ c، یک عدد فازی مثلثی است (شکل (3-1)).

شکل 3-1: نمودار عدد فازی مثلثیتعریف 3-5-عدد فازی مثلثی متقارن: عدد فازی مثلثی متقارن است اگر . عدد فازی مثلثی متقارن را به وسیله (b, a) نیز نشان داده میشود.
تعریف 3-6-جمع اعداد فازی مثلثی: اگر و دو عدد فازی مثلثی باشند آنگاه، یک عدد فازی مثلثی است. واضح است که جمع چند عدد فازی مثلثی نیز یک عدد فازی مثلثی میباشد [47].
3-4- تعریف مسأله اولاولین مسأله مورد بررسی در این تحقیق عبارت از یکپارچه کردن سه طرح تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین چندسطحی، چندمحصولی و چنددورهای با در نظر گرفتن عرضه (ظرفیت تأمینکنندگان)، تولید (سطح نیروی انسانی در دسترس و ظرفیت ماشینآلات تولیدکنندگان) و تقاضای فازی است. شبکه زنجیره مذکور شامل تأمینکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای میانی و خرده فروشها است. در این زنجیره از استراتژیهای فرابارانداز و ارسال مستقیم به منظور توزیع محصولات استفاده میشود. بدین نحو که در استراتژی ارسال مستقیم، محصولات از تولید کننده بدون هیچ واسطهای به خرده فروش تحویل داده میشوند.
مثال 3-1: یک نمایش شماتیک از شبکه یک زنجیره تأمین مشابه با زنجیره تأمین مورد بررسی در این تحقیق توسط شکل (3-2) ارائه شده است. این زنجیره شامل سه تأمینکننده، دو تولیدکننده، دو مرکز توزیع، سه بارانداز میانی و چهار خرده فروش میباشد.

شکل 3-2: شبکه زنجیره تأمین مورد بررسی3-4-1- مفروضات مسأله اول
عمدهترین مفروضات در نظر گرفته شده به منظور مدل کردن مسأله مذکور عبارتند از:
سطح برنامهریزی میان مدت است.
هر یک از تولیدکنندگان دارای انبارهای جداگانه به منظور نگهداری موجودی مربوط به مواد اولیه و محصولات هستند.
هر یک از تولیدکنندگان توانایی تولید همه محصولات را دارند.
کمبود مجاز بوده و به صورت پس افت در نظر گرفته میشود.
تولیدکنندگان محصولات را به سه طریق تولید میکنند: تولید در زمان عادی، تولید به صورت اضافه کاری و یا از طریق پیمانکاری.
در صورتی که تقاضای یک خرده فروش برای یک کالای مشخص از طریق یک بارانداز میانی تامین شود، باید کل تقاضای آن خرده فروش به ازای آن محصول از طریق همان بارانداز میانی برآورده شود.
تقاضا، ظرفیت تولید و نیز ظرفیت تامین مواد اولیه اعداد فازی مثلثی هستند.
در صورت استفاده از استراتژی برونسپاری، سفارش صادر شده در ابتدای هر دوره در انتهای همان دوره تحویل داده میشود.
3-4-2- مدل ریاضی مساله اول
در این بخش، با درنظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی، یک مدل دو هدفه برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته فازی به منظور یکپارچه کردن طرحهای تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع توسعه داده میشود. اهداف مورد بررسی عبارتند از: حداقل کردن کل هزینههای زنجیره و حداقل کردن میزان کمبود و مازاد موجودی در سراسر زنجیره که این خود منجر به طراحی یک سیستم توزیع به موقع میشود. استفاده از سیستم توزیع به موقع منجر به توزیع محصولات در مقدار، مکان و زمان مناسب میشود به نحوی که میزان زودکرد و تاخیر حداقل شده و هزینههای نگهداری و کمبود موجودی کاهش مییابند. قبل از ارائه مدل مذکور، اندیسها، پارامترها و متغیرهای مسأله معرفی میشوند.
اندیسها:
s اندیس تأمینکنندگان (S تعداد تأمینکنندگان)
p اندیس تولیدکنندگان (P تعداد تولیدکنندگان)
d اندیس مراکز توزیع (DC تعداد توزیع کنندگان)
c اندیس باراندازهای میانی (CD تعداد باراندازهای میانی)
r اندیس خرده فروشها (R تعداد خرده فروشها)
m اندیس مواد اولیه (RM تعداد انواع مواد اولیه)
i اندیس محصولات (PS تعداد محصولات)
t اندیس دورهها (T تعداد دورهها)
پارامترها:
قیمت هر واحد از مواد اولیه m که به وسیله تأمینکننده s در دوره t عرضه میشود.
هزینه تولید هر واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p در دوره t در زمان تولید عادی
هزینه تولید هر واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p در دوره t در زمان تولید اضافه کاری
هزینه برونسپاری هر واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p در دوره t
هزینه نگهداری هر واحد مواد اولیه m به وسیله تولیدکننده p در دوره t
هزینه نگهداری هر واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p در دوره t
هزینه نگهداری هر واحد محصول i به وسیله مرکز توزیع d در دوره t
هزینه حمل و نقل هر واحد مواد اولیه m از تأمین کننده s به تولیدکننده p در دوره t
هزینه حمل و نقل هر واحد محصول i از تولیدکننده p به مرکز توزیع d در دوره t
هزینه حمل و نقل هر واحد محصول i از تولیدکننده p به خرده فروش r در دوره t (ارسال مستقیم)
هزینه حمل و نقل هر واحد محصول i از مرکز توزیع d به بارانداز میانی c در دوره t
هزینه حمل و نقل هر واحد محصول i از بارانداز میانی c به خرده فروش r در دوره t
هزینه کمبود هر واحد محصول i توسط خرده فروش r در دوره t
تعداد واحدهای موردنیاز از مواد اولیه mبه منظور تولید یک واحد محصول i
نفر-ساعت نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تولید یک واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p
ماشین-ساعت مورد نیاز به منظور تولید یک واحد محصول i به وسیله تولیدکننده p
فضای مورد نیاز به منظور نگهداری هر واحد مواد اولیه m
فضای مورد نیاز به منظور نگهداری هر واحد محصول i
(فازی) حداکثر ظرفیت تأمین کننده s به منظور عرضه کردن مواد اولیه m در دوره t
(فازی) حداکثر سطح نیروی انسانی در دسترس به منظور تولید در زمان عادی به وسیله تولیدکننده p در دوره t
(فازی) حداکثر سطح نیروی انسانی در دسترس به منظور تولید در زمان اضافه کاری به وسیله تولیدکننده p در دوره t
(فازی) حداکثر ظرفیت ماشینآلات به منظور تولید در زمان عادی به وسیله تولیدکننده p در دوره t
(فازی) حداکثر ظرفیت ماشینآلات به منظور تولید در زمان اضافه کاری به وسیله تولیدکننده p در دوره t
حداکثر ظرفیت انبار مواد اولیه تولیدکننده p در دوره t
حداکثر ظرفیت انبار محصولات تولیدکننده p در دوره t
حداکثر ظرفیت مرکز توزیع d به منظور نگهداری محصولات در دوره t
حداکثر ظرفیت بارانداز میانی c در دوره t
(فازی) تقاضای خرده فروش r برای محصول i در دوره t
متغیرهای تصمیم:
میزان ارسال مواد اولیه m از تأمینکننده s به تولیدکننده p در دوره t
میزان ارسال محصول i از تولیدکننده p به مرکز توزیع d در دوره t
میزان ارسال محصول i از تولیدکننده p به خرده فروش r در دوره t (ارسال مستقیم)
میزان ارسال محصول i از مرکز توزیع d به بارانداز میانی c در دوره t
میزان ارسال محصول i از بارانداز میانی c به خرده فروش r در دوره t
حجم تولید محصول i به وسیله تولیدکننده p در زمان تولید عادی در دوره t
حجم تولید محصول i به وسیله تولیدکننده p در زمان تولید اضافه کاری در دوره t
حجم برونسپاری محصول i توسط تولیدکننده p در دوره t

پژوهش

دسته‌بندی نشده

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 4 مهر 1396 ساعت 15:17 | نویسنده: محمد علی رودسرابی | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.