بانک پایان نامه های روانشناسی

بانک پایان نامه های ارشد - رشته روانشناسی - پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی عمومی,پایان نامه روانشناسی بالینی,پایان نامه روانشناسی کودکان,پایان نامه روانشناسی استثنائی-با فرمت ورد - متن کامل-

پژوهش user7-32

ب ) فرضیه های گروه دوم :فرضیه 4 : تغییر در بازده غیر عادی موجب تغییر در میزان محافظه کاری می شود .فرضیه 5 :تغییر در میزان محافظه کاری موجب تغییر دربازده غیر عادی می شود.فرضیه 6 :تغییر در عدم […]

  

سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی

سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش پژوهش های علمی و صرفه جویی در وقت پژوهشگران راه اندازی شده است

پژوهش user7-32

پژوهش user7-32

پژوهش user7-32

بین محافظه کاری وعدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه1- 2 :
اعلام به موقع خبرهای بد با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی دارد
فرضیه2- 2 :
اعلام به موقع خبرهای خوب با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت دارد.
فرضیه 3 :
بین بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنا داری وجود دارد.
ب ) فرضیه های گروه دوم :
فرضیه 4 :
تغییر در بازده غیر عادی موجب تغییر در میزان محافظه کاری می شود .
فرضیه 5 :
تغییر در میزان محافظه کاری موجب تغییر دربازده غیر عادی می شود.
فرضیه 6 :
تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی موجب تغییر در میزان محافظه کاری می شود .
فرضیه 7 :
تغییر در میزان محافظه کاری موجب تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی می شود .
5- 1- اهداف تحقیق
شناسایی رابطه بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
شناسایی رابطه بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
ارائه راه کارهایی به منظور بهبود استانداردهای حسابداری با توجه به نتایج پژوهش
6- 1- روش کلی تحقیقتحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است ، زیرا به شناسایی و تبیین روابط میان شاخص‌های کارایی بازار (بازدهی غیر عادی)، حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد و از منظر ماهیت و روش تحقیق، همبستگی است چرا که این تحقیق؛ با توصیف عینی، واقعی و منظم ‏خصوصیات بازارهای اوراق بهادار؛ رفتار سهامداران در مقابل اطلاعات و رفتارهای مدیران نسبت به رویه‌های محافظه کارانه را مورد بررسی قرار می دهد و سعی می‌نماید تا «آنچه که ‏هست» را بدون هیچ‌گونه دخالت ؛ ‏تجزیه و تحلیل و گزارش کند.
7 -1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
در این پژوهش برای آزمون فرضیه های آماری از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390-1383 استفاده شده است .
8-1- روش و ابزارهای گردآ وری داده‌ها
مرحله گردآوری داده ها، آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آن ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسئله تحقیق را به اتکای آن ها می یابد (حافظ نیا- 1381).در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه‌های مبانی نظری و ادبیات تحقیق و همچنین تبیین و توصیف مدل‌ها از روش کتابخانه‌ای نظیر مقالات، شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت)، پایان نامه و کتاب‌های مرتبط استفاده شده است. همچنین جهت جمع آوری داده‌های مورد نیاز به منظور آزمون نمودن فرضیه‌های تحقیق از صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸3، بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای (نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز)، سایت بورس اوراق بهادار کمک گرفته شده است. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel اصلاح و طبقه بندی و بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews گردیده است. تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آماریEviwes انجام شده است.
9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه
جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعمیم دهیم (دلاور -۱۳۷۴) یا به عبارت دیگر جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور- ۱۳۸۰) جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه یا نما یا معرف بدست می‌آید (ساروخانی - ۱۳۷۲). همچنین نمونه، تعداد محدودی از جامعه آماری است که بیان کننده ویژگی اصلی جامعه می‌باشد (آذر و مومنی-1384) از آنجا که چالش‌هایی همچون زمان، هزینه، عدم هماهنگی آزمودنی‌ها و ... امکان بررسی جامعه آماری را نمی‌دهند محققان به نمونه گیری و انتخاب نمونه منطقی از جامعه مورد نظر بسنده می‌کنند. از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشد انجام می‌پذیرد (حافظ نیا- 1381) و هدف از نمونه گیری، گردآوری داده‌هایی برای تجزیه و تحلیل و بالطبع تعمیم نتایج و دستاوردها به کلیت جامعه آماری و در سطح بالاتر، به تمامی سازمان‌های مشابه می‌باشد. از این حیث جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی و قیمت سهام از جمله دلایل انتخاب جامعه آماری است. همچنین با توجه به موضوع و ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و یا روش غربال گری (حذف سیستماتیک) به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده است. ازجمله ویژگی‌های نمونه آماری این پژوهش آن است.
شرکت سرمایه گذاری یا با فعالیت خاص (بیمه، واسطه گر مالی، بانک،لیزینگ ،سرمایه گذاری ) نباشند.
پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ اسفند هر سال باشد و در طول دوره زمانی تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
داده‌ها و اطلاعات آن‌ها طی سال 1390 - 1383 در دسترس باشد. شایان ذکر است نمونه مورد بررسی در این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389-1385 می‌باشد اما با توجه به مدل‌های پژوهش به اطلاعات دو سال قبل و یک سال بعد از دوره مورد بررسی نیز نیاز می‌باشد.
سهام آنها در دوره مورد بررسی توقف معاملاتی بیش از ۹۰ روز نداشته باشند. به دلیل آنکه برخی از متغیرهای اصلی پژوهش مبتنی بر معاملات روزانه سهام می‌باشد و وقفه معاملاتی منجر به سوگیری احتمالی در نتیجه را به همراه خواهد داشت.
10-1- روش تحلیل داده ها
در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش و تعیین وجود رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته علاوه بر استفاده از تحلیل‌های توصیفی مناسب، از تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره به نمایندگی از تحلیل‌های استنباطی به صورت زیر کمک گرفته می‌شود.
بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش با هدف تعیین استفاده از آزمون‌های پارامتریک و یا نا پارامتریک جهت محاسبه فرضیه‌های پژوهش به کمک آزمون کلموگروف- اسمیرنوف.
استفاده از تکنیک داده پانل جهت تعیین نمودن مدل‌های رگرسیونی مناسب، ضرورت استفاده از این تکنیک که داده‌های سری زمانی و مقطعی را باهم ترکیب می‌کند، بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات، بالا بردن درجه آزادی، کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش هم خطی میان متغیرهاست. همچنین داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده‌تری را فراهم می‌کنند و امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم می‌کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند. از این رو به کمک آزمونF لیمر و هاسمن ، روش مناسب جهت تخمین مدل رگرسیونی انتخاب می‌گردد.
بررسی امکان تخمین مدل رگرسیونی با در نظر گرفتن مفروضات اساسی مدل رگرسیونی شامل صفر بودن میانگین خطاها، ثابت بودن واریانس جمله خطا، عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا و در نهایت نرمال بودن جملات خطا و کمک گرفتن از آزمون‌های وایت و آرچ ARCH، دوربین واتسون، h دوربین ، هیستوگرام تجمعی و آماره B-J
تایید و یا رد فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل تخمین شده و از طریق بررسی ضریب تعیین و ضریب همبستگی، آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون )تحلیل واریانس) به کمک آماره F، آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون به کمک آماره T
11- 1- چارچوب کلان نظری تحقیق
چارچوب نظری تحقیق الگوی مفهومی و بنیادین است که تمامی تحقیق بر اساس آن بنیان می شود و از طریق آن پژوهشگر بین متغیرهای تحقیق ارتباط برقرار می کند .لذا در پژوهش حاضر ، از مدلهای زیر کمک گرفته شده است تا ضمن تبیین و شناخت بهتر متغیر ها ، امکان سنجش متغیرهای پژوهش را فراهم آورد.
1-11-1- معیار اندازه گیری بازده غیر عادی
یکی از معمول ترین و پر کاربردترین روش تعیین بازده غیر عادی سهام شرکتها استفاده از مدل شناخته شده بازار است که در آن بین بازده سهام و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی ) بازار یک رابطه رگرسیونی وجود دارد. در این مدل برای محاسبه نرخ بازده غیر عادی از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM استفاده می شود .این مدل که از 2 پارامتر اساسی ریسک و بازده تشکیل شده است از قدرت پیش بینی بالایی برخوردار است و به صورت زیر محاسبه می گردد.
معادله شماره 1
Ajt=rjt-E(rjt)معادله شماره 2
Erjt= a+β rrm Ajt بازده غیر عادی سهم j در دوره t
rjt بازده واقعی سهم j در دوره t E(rjt) بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار
rmt بازده پرتفوی بازار حد فاصل زمان tو t-n که بر اساس معادله lnItIt-n محاسبه می گردد .
rjt بازده سهام حد فاصل زمان tو t-n که بر اساس معادله lnPtPt-n محاسبه می گردد .
a و β پارامترهای برآوردی برای الگوی بازار است که بر مبنای روش حداقل مربعات خطا (OLS) از رگرسیون (معادله شماره 3) بدست می آید..
معادله شماره 3
rjt=aj+βjt rmt+ejtبا توجه مطالعات و تحقیقات صورت گرفته (هانگ-1998، بدری و همکاران -1390) t در نظر گرفته شده برای معادله شماره 3 یک دوره زمانی 0 26 روزه حول تاریخ اعلان سود (تاریخ مجمع عمومی) می‌باشد. بدین صورت که 250 روز قبل و 10 روز بعد از اعلان سود مبنای محاسبات می‌باشد.
7556525400تاریخ اعلان سود
250
10
00تاریخ اعلان سود
250
10

2-11-1- معیار اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی
پر کاربردترین و معمول ترین معیار عدم تقارن اطلاعاتی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است .محققان با این استدلال که با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی ،دامنه تفاوت قیمتی خرید و فروش افزایش می یابد از این معیار به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می نمایند.به عقیده باتر ( 2007 )، لیوز( 2000) این معیار قابل اتکا ترین معیار عدم تقارن اطلاعاتی است . همچنین شواهد تجربی نیز حاکی از آن است که با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی ،شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش می یابد (آرمسترانگ و همکاران 2010،باتر2007، مولر ورایدر 2001،قائمی و وطن پرست 1384).به همین منظور در این پژوهش برای سنجش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش از مدل (چیانگ و وینکاتش 1986) استفاده شده است. از این مدل محققانی( همچون استول 2000 ، جایارامان2008 ،رضا زاده وآزاد1387 و خدامی پور و قدیری 1389( نیز برای محاسبه عدم تقارن اطلاعتی استفاده نمودند .
معادله شماره 9
SPREADit=APit-BPit APit+BPit/2 100 SPREADitدامنه قیمت پیشنهادی فروش و خرید 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی جهت تشکیل مجمع عمومی سالانه و 55 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی جهت تشکیل مجمع عمومی سالانه
APitمیانگین قیمت پیشنهادی فروش 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی و 5 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی
BPit میانگین قیمت پیشنهادی خرید 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی و 5 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی
3-11-1- معیار اندازه گیری محافظه کاری
یکی از کاربردترین و معمول ترین معیار محافظه کاری استفاده از ضریب عدم تقارن زمانی سود می باشد.( باسو 1997) محافظه کاری را به معنا انعکاس خبرهای بد نسبت به خبرهای خوب تفسیر نمود. این تفسیر بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبارخوب و بد از دو جنبه به هنگام بودن و پایداری است از این رو در این پژوهش از مدل رگرسیونی (باسو1997) برای محاسبه محافظه کاری استفاده شده است. از این مدل محققانی همچون گارسا 2011، کروات 2012 و قائمی و وطن دوست 1384 برای محاسبه محافظه کاری استفاده نمودند. .
معادله شماره 10
NARNit=a0+a1RETit+a2D+a3RETit×D+e NARNit سود خالص تقسیم بر لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
D یک متغیرمجازی است که در صورتی که RET منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر
RETitبازده خرید و نگهداری سهام می باشد که براساس معادله شماره 11 محاسبه می گردد .
معادله شماره 11
RETit=P1-P0+DPS+P1-1000×a+P1×BP0 P1 قیمت سهام در پایان دوره t
P0 قیمت سهام در پایان دوره t
DPS سود نقدی هر سهم
aافزایش سرمایه از محل آورده های نقدی و مطالبات
Bافزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها
در مدل باسو بازده ((RET شاخص خبرهای اقتصادی می باشد که مثبت بودن آن بیانگر سود اقتصادی و منفی بودن آن به معنا زیان اقتصادی است. معکوس رگرسیون سود خالص به نرخ بازده بیانگر حساسیت سود در مقابل خبرهای اقتصادی را نشان می دهد . ضریب α2 نشان دهنده بهنگام بودن سود با توجه به اخبار خوب وضریب (α2 + α3) نشان دهنده بهنگام بودن زیان با توجه به اخبار بد اقتصادی است و ضریب α3 بیانگر عدم تقارن زمانی سو د بوده که باسو آن را به عنوان معیاری برای محافظه کاری می داند .
4-11-1- متغیرهای کنترلی
در این پژوهش برای کنترل اثرات بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی بر محافظه کاری ، از 2 مجموعه متغیر کنترلی به شرح زیر استفاده می شود .
1- 4- 11- 1- متغیر های کنترلی محافظه کاری
LEV
به نمایندگی از تاثیر قرار دادهای بدهی در محافظه کاری (کل بدهی ها /ارزش جاری حقوق صاحبان سهام )
MB
به نمایندگی از تاثیر رشد عملیاتی در محافظه کاری (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری )
LOGSIZE
به نمایندگی از تاثیر گذاری اندازه در محافظه کاری (لگاریتم طبیعی کل دارایی ها )
SPREAD
به نمایندگی از تاثیر گذاری عدم تقارن اطلاعاتی بر محافظه کاری (شکاف قیمت خرید و فروش سهام در 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی و 5 روز پس از بازگشایی نماد معاملاتی )
INSIDERPCT
به نمایندگی از تاثیر حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری (درصد مالکان نهادی )
2-4-11-1- متغیر های کنترلی عدم تقارن اطلاعاتی
الف ) شاخص های ترازنامه ای در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی
(هیم ال بر و سالمورسز 1997) متغیرهای زیر را به عنوان ابزارهای توضیحی در خور در ارتباط با هزینه نمایندگی سهامداران شرکت ارائه می نماید. آنها استدلال می کنند که تفاوت در هزینه های نمایندگی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سایر افراد نشات می گیرد. نتایج آنها حاکی از آن است که متغیرهای مندرج در جدول زیر می تواند در تعیین عدم تقارن اطلاعاتی راهگشا باشد .لذا در این پژوهش و در راستای تعیین عدم تقارن اطلاعاتی متغیرهای فوق مورد توجه قرار گرفته اند .
pp&E salesارزش خالص اموال و تجهیزات / فروش
FWC PP&Eسرمایه در گردش/ ارزش خالص اموال و تجهیزات
hort -- debt Bv assetsبدهی کوتاه مدت / ارزش دفتری دارایی ها
LEVLEV Bv assetsاهرم مالی /ارزش دفتری دارایی
logsalesلگاریتم طبیعی فروش خالص
ب )شاخص افشا و محیط اطلاعاتی در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی
(لیوز و وایسوکی 2008) ادبیات نظری در ارتباط بین گزارش مالی و سطح افشا و تاثیر گذاری آنها بر روی محیط اطلاعاتی ارائه نمودند . آنها مدعی شدند که بین محققان مختلف یک توافق کلی وجود دارد مبنی بر اینکه گزارش مالی و افشا داوطلبانه بر رو ی محیط اطلاعاتی تاثیر می گذارد.با این وجود معیار مشترکی برای اندازه گیری محیط اطلاعاتی وجود ندارد .ولی اغلب از کیفیت سود و رشد سود به عنوان معیارهای محیط اطلاعاتی استفاده می شود. همچنین (اکر و همکاران2002). استفاده از چنین معیارهایی را برای بررسی عدم تقارن اطلاعاتی مناسب می دانند آنها استدلال می کنندکه که اصلاح و تغییر اقلام تعهدی از طریق شناسایی جریان نقد د رطول زمان صورت می گیرید و با توجه به اینکه اقلام تعهدی به عنوان مبنا برای برآورد و اندازه گیری استفاده می شود بنابراین ممکن است خطا پیش بینی ها از این عامل نشات بگیرد.به بیان دیگر می توان مدعی شد که شاخصهای محیط اطلاعاتی از دو عامل ذاتی و مدیریتی ناشی می شود و اقلام تعهدی شاهدی براین قضیه است .و به طور کلی می توان گفت که عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوسی با کیفیت سود دارد. به همین منظور در این پ‍ژوهش ضمن در نظر گرفتن هر دو متغییرمذکور از مدل( فرانسیس و همکاران 2005 ) که بر گرفته از پیشنهادات (دیچو و دیچاو 2002) استفاده شده است. لازم به ذکر است که متغیرهای کلیدی به وسیله مدل اصلاح شده جونز تقویت شده است .
معادله 12
TCAjt=θ0t+θ1tCFOjt-1+θ2tCFOjt+θ3tCFOjt+1+θ4t∆Revjt+θ5tPPE+ejt TCAjt کل اقلام تعهدی جاری است که از فرمول زیر محاسبه می گردد .
TCAjt=∆ ACit-∆ CLit-∆ CASHit+∆ STDEBT it∆ ACit تغییر در دارایی جاری شرکت i در دوره t
∆ CLit تغییر دربدهی جاری شرکت i در دوره t
∆ CASHit تغییر در وجه نقد عملیاتی شرکت i در دوره t
∆ STDEBT it خالص تغییرات در بدهی های غیر عملیاتی کوتاه مدت(سود سهام وحصه جاری بدهی بلند مدت ) شرکت i در دوره t
CFOjt جریانات وجوه نقد ناشی عملیاتی شرکت i در دوره t که به صورت زیر محاسبه می گردد .
جریان نقد مرتبط با مالیات بر در آمد _ سود سهام پرداخت شده + جریان نقد مرتبط به بازده سرمایه گذاری و تامین مالی یر اساس صورت جریان وجه نقد + جریان نقد عملیاتی براساس صورت جریان وجه نقد = جریان نقد عملیاتی
ج) نوسانات سود ( EV )
(لویز و همکاران 2006 به نقل از مانول2011) معتقد است که نوسانات سود معیاری برای مدیریت سود است .این معیار بیانگر این مهم است که میزان از تغییرات سود بوسیله جزء حسابداری سود کاهش می یابد (اقلام تعهدی ).این معیار از طریق تقسیم نمودن انحراف معیار سود عملیاتی بر روی انحراف معیار جریان نقد عملیاتی محاسبه می گردد. کوچکتر بودن این معیار بیانگر آن است که سود گزارش شده بیشتر هموار شده است و بنابراین می توان نتیجه گرفت که عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از اعمال مدیریت بیشتر است .از این رو در این پژوهش از این معیار به عنوان یکی از متغیر های کنترلی عدم تقارن اطلاعاتی برای استفاده شده است .
متوالی سال 3طی عملیاتی سود معیار انحراف متوالی سال 3طی عملیاتی نقد جریان معیار انحراف د ) اقلام تعهدی اختیاری (ABNORMAL ACCRUAL) نماد (AA)
( دیچاو و همکاران 1995)مدل اصلاح شده (جونز1991) به عنوان معیاری برای مدیریت سود در یک دوره 5 ساله بکار گرفت وسپس به کمک مدل رگرسیونی زیر ، قدر مطلق متوسط اقلام تعهدی اختیاری را محاسبه نمود . از این رو برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از این مدل استفاده می گردد.
معادله 13
Total AccrualstLTAt-1=δ11LTAt-1+δ2∆Revt LTAt-1+δ3PPELTAt-1+δ4OItLTAt-1+et Total Accrualstکل اقلام تعهدی شرکت i در سال t که از معادله زیر محاسبه می گردد .
TAjt=TCAjt-DEPNjt LTAt-1 جمع کل دارایی شرکت i درپایان دوره t-1 ∆Revjt تغییر فروش شرکتi در دوره t
PPE ارزش ناخالص دارایی ثابت شرکت i در دورهt
PPE ارزش ناخالص دارایی ثابت شرکت i در دورهt
OIt سود خالص شرکت i در دورهt
12-1- آزمون فرضیه ها :در این پژوهش برای کنترل اثرات بازده غیر عادی وعدم تقارن اطلاعاتی بر محافظه کاری ، متغیرهای همبسته که به صورت بالقوه ممکن است بین رابطه بازده غیر عادی و محافظه کاری و همچنین بین رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری مشکل ایجاد نمایند حذف شده و جزء باقیمانده رگرسیون های بازده غیر عادی(معادله14) و عدم تقارن اطلاعاتی (معادله 15) به نمایندگی از بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی مبنای آزمون فرضیه ها قرار می گیرند .
معادله شماره 14
CARt=a0+a1LEV+a2LIT+a3MB+a4LOGSIZE+a5SPREAD+a6INSIDERPCT+εCARεCAR جز باقیمانده رگرسیون که به نمایندگی از بازده غیر عادی در آزمون فرضیه ها بکار گرفته می شود .
معادله شماره 15
SPREADjt=a0+a1pp&E sales+a2 FWC PP&E+a3hort -- debt Bv assets+a4LEV Bv assets+a5logsales+a6AQ+a7EV+a7A A +εSPERADεSPERAD جز باقیمانده رگرسیون که به نمایندگی از عدم تقارن اطلاعاتی در آزمون فرضیه ها بکار گرفته می شود
1-12-1- آزمون فرضیه 1برای آزمون فرضیه 1 (همبستگی منفی میان محافظه کاری و بازده غیر عادی )از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است . این مدل برگرفته از مدل اصلی باسو می باشد. همچنین برای بررسی بهتر فرضیه از ارتباطات ساختگی بین بازده غیر عادی و محافظه کاری استفاده شده است.
معادله شماره 16
NARNit=a0+a1RETit+a2D+a3RETit×D+a4εCAR+a5RETit×εCAR+a6 εCAR×D+a7εCAR×D×RETit+ εدر صورتی که ضریبa7 منفی باشد بیانگر آن است که مدیران برای بدست آوردن بازده غیر عادی تمایل کمتری به استفاده از روشهای محافظه کارانه برای گزارش سود دارند .
2-12-1- آزمون فرضیه 1 - 1 و 1- 2
برای آزمون فرضیه 1- 1 و 1- 2 که پیش بینی می کند، شرکتهایی که دارای بازده غیر عادی بالا هستند ،شناسایی خبرهای بد اقتصادی را به تاخیر می اندازند و در شناسایی خبرهای خوب اقتصادی تعجیل می کنند، از مدل رگرسیونی زیر استفاده می گردد .
معادله شماره 17
NARNit=a0+a1RETit+a2RETit+a3εCAR+εمنفی و قابل توجه بودن ضریبa3 در ارتباط با فرضیه 1-1 تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه 1-1 بوده و همچنین مثبت و قابل توجه بودن ضریب a3 در ارتباط با فرضیه 2-1 تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه 2-1 می باشد
3-12-1- آزمون فرضیه 2برای آزمون فرضیه 2 (همبستگی منفی میان محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی) از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است . این مدل برگرفته از مدل اصلی (باسو،1997) می باشد. همچنین برای بررسی بهتر فرضیه از ارتباطات ساختگی بین بازده غیر عادی و محافظه کاری استفاده شده است.
معادله شماره 18
NARNit=a0+a1RETit+a2D+a3RETit×D+a4εSPERAD+a5RETit×εSPERAD+a6 εSPERAD×D+a7εSPERAD×D×RETit+ εدر صورتی که ضریبa7 منفی باشد بیانگر آن است که منافعی که مدیران از افشا نامتارن اطلاعات (عدم تقارن اطلاعاتی ) بدست می آورند سبب کاهش انگیزه آنان در استفاده از روشهای محافظه کارانه برای گزارش سود دارند .
4-12-1- آزمون فرضیه 2-1 و 2- 2
برای آزمون فرضیه 2- 1و 2-2 که پیش بینی می کند شرکتها شناسایی خبرهای بد اقتصادی را به تاخیر می اندازند و در شناسایی خبرهای خوب اقتصادی تعجیل می کنند از مدل رگرسیونی زیر استفاده می گردد .
معادله 19
NARNit=a0+a1RETit+a2RETit+a3εSPERAD+εمنفی و قابل توجه بودن ضریبa3 در ارتباط با فرضیه 1-2 تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه 2- 1 بوده و همچنین مثبت و قابل توجه بودن ضریب a3 در ارتباط با فرضیه 2-2 تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه 2-2 میباشد
5-12-1- آزمون فرضیه 3برای آزمون فرضیه 3 که پیش بیینی می کند بین بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد (همبستکی عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی )از مدل رگرسیونی زیر استفاده می گردد .
معادله شماره 20
CARit=a0+a1εSPERAD+εمثبت و قابل توجه بودن ضریبa1 در ارتباط با فرضیه 3 تایید کننده پیش بینی صورت گرفته است .
6-12-1- آزمون فرضیه های 4 و 5برای آزمون رابطه علت و معلولی بین بازده غیر عادی و محافظه کاری ازمدل رگرسیونی زیر کمک گرفته شده است که در این مدل ازبازده غیر عادی و تغییر در بازده غیر عادی طی دوره جاری ،گذشته و آتی استفاده شده است.
معادله شماره 21
NARNit=a0+a1RETit+a2D+a3RETit×D+a4εCART+X-1+a5εCART+X-1× RETit+a6 εCART+X-1×D+a7εCART+X-1×D×RETit+a8∆εCART+X+a9∆εCART+X×RETit+a9∆εCART+X×D+a9∆εCART+X×RETit×D+εبرقراری ارتباط بینCAR ،RET وD بیانگر این موضوع است که آیا بین بازده غیر عادی دردوره x+1, و درجه محافظه کاری در دورهx ارتباط دارد ویا خیر و در صورتی که ضریب a11منفی و قابل توجه باشد(با توجه به اینکه X=0 ) بیانگر آن است که بازده غیر عادی و محافظه کاری دارای ارتباط متقابل هستند. و در صورتی که ضریب a11 منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکه (X=1 بیانگر آن است که بازده غیر عادی علت محافظه کاری است . و در صورتی که ضریبa11 منفی و قابل توجه باشد(با توجه به اینکهX= -1 ) بیانگر آن است که محافظه کاری علت بازده غیر عادی است .
7-12-1- آزمون فرضیه های 6 و 7
برای آزمون رابطه علت و معلولی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری ازمدل رگرسیونی زیر کمک گرفته شده است که در این مدل از عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی طی دوره جاری ،گذشته و آتی استفاده شده است.
معادله شماره 21
NARNit=a0+a1RETit+a2D+a3RETit×D+a4εSPERADT+X-1+a5εSPERADT+X-1× RETit+a6 εSPERADT+X-1×D+a7εSPERADT+X-1×D×RETit+a8∆εSPERADT+X+a9∆εSPERADT+X×RETit+a9∆εSPERADT+X×D+a9∆εSPERADT+X×RETit×D+εبرقراری ارتباط بینSPREAR ،RET وD بیانگر این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی دردوره x+1, و درجه محافظه کاری در دورهx ارتباط دارد ویا خیر و در صورتی که ضریب a11 منفی و قابل توجه باشد(با توجه به اینکه X= 0 ) بیانگر آن است که عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری دارای ارتباط متقابل هستند. و در صورتی که ضریبa11 منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکه (X=1 بیانگر آن است که عدم تقارن اطلاعاتی علت محافظه کاری است . و در صورتی که ضریبa11 منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکهX= -1 ) بیانگر آن است که محافظه کاری علت عدم تقارن اطلاعاتی است .
13-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق :(1) عدم تقارن اطلاعاتی :
اطلاعات نامتقارن در واقع حالت خاصی از اطلاعات ناکامل است که در اکثر مسائل اقتصادی شایع است. اطلاعات نامتقارن به این معنی است که یک نفر از طرفین معامله اطلاعاتی در اختیار دارد و طرف دیگر معامله آن اطلاعات را در اختیار ندارد و کسب اطلاع از آن پرهزینه است.در ادبیات حسابداری و اقتصادی مسأله عدم تقارن اطلاعات معمولاً در دو گروه عمده تقسیم بندی می شود. دسته اول مسائلی است که در آن یک طرف مبادله از اطلاعات طرف دیگر بی خبر است درحالیکه آن اطلاعات می توانست بر تصمیم وی اثر بگذارد. این دسته با عنوان اطلاعات پنهان شناخته می شودو این موضوع زمینه گزینش نادرست را فراهم می آورد .دسته دوم مربوط به حالاتی است که یک طرف مبادله اعمالی را انجام می دهد که بر طرف دیگر پوشیده است اما بر رفاه طرف دوم نیز تأثیرگذار است. از این دسته به عنوان عمل پنهان نام برده می شود.و این امر زمینه خطر اخلاقی را فراهم می اورد .بدین ترتیب هر چقدر عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد میزان خطر اخلاقی و همچنین گزینش نادرست افزایش می یابد .
(2) محافظه کاری :
محافظه کاری عبارت است از تایید پذیری متفاوت برای شناسایی در آمدها و هزینه ها که منجر به کم نمایی سود ودارایی می گردد .در ادبیات حسابداری مفهوم محافظه کاری را معمولاً در دوگروه عمده تحت عنوان محافظه کاری مشروط و غیر مشروط دسته بندی می کنند . محافظه کاری غیر مشروط از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری ،می کاهند و انگیزه اصلی از بکارگیری این نوع محافظه کاری کاهش سختی های مرتبط به محاسبه دارایی ها و بدهی ها است . ولی در محافظه کاری مشروط بر شناسایی به موقع اخبارهای بد نسبت به اخبار خوب در سود تاکید می گرددو انگیزه اصلی استفاده از چنین رویکردی ،خنثی نمودن انگیزه مدیران در ارائه اطلاعات جانبدارانه است .
(3) بازده غیر عادی :
تفاوت بین بازده واقعی و بازده بدون احتساب رویدادهای مورد نظر(بازده مورد انتظار)
(4)کیفیت اقلام تعهدی :
اقلام تعهدی که از تفاوت بین سود حسابداری و جریان نقد حاصل از عملیات بدست می آید یکی از معیارهای مهم برای تشخیص کیفیت سود می باشد به بیان دیگر کیفیت اقلام تعهدی میزان نقدشوندگی اقلام تعهدی سود اشاره دارد .هر چقدر درجه نقد شوندگی اقلام تعهدی بیشتر باشد کیفیت اقلام بالاست .
(5) نوسانات سود :
نوسانات سود معیاری برای هموار سازی و مدیریت سود است .این معیار بیانگر این مهم است که میزان از تغییرات و نوسانات سود بوسیله جزء حسابداری سود (اقلام تعهدی)کاهش می یابد . این نوع از هموارسازی سود(کاهش نوسانات سود ) توسط مدیریت صورت می‌گیــــرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می‌کند و روی آنها تاثیر می‌گذارد.
(6) اقلام تعهدی اختیاری :
اقلام تعهدی اختیاری به بخش تعهدی سود اشاره دارد و به عنوان یکی از معیارهای مهم تخمین و اندازگیری اختیار مدیریت در تعیین سود به شمار می رود چرا که اقلام تعهدی اختیاری فرصت دستکاری سود را فراهم می کند.
15-1- ساختار کلی تحقیق در فصول آتی
بیان مبانی نظری هر یک از متغیرهای پژوهش با رویکرد تبین روابط میان متغیرهای پژوهش
تعیین روش جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش
تبیین روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش

پژوهش

دسته‌بندی نشده

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 4 مهر 1396 ساعت 15:20 | نویسنده: محمد علی رودسرابی | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.